Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę!

Regulamin Serwisu internetowego e-swiadectwa24.pl

określający m.in. zasady zawierania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Serwisie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Serwisie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Serwisu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Serwisie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w .
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – e-swiadectwa24.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://e-swiadectwa24.pl
Sprzedawca – Almassora Ceramika SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, mieszcząca się pod adresem: 80-044 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 29/A. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000536845, NIP 9571075639, nr REGON 36000362000000, kapitał zakładowy 50 000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Trakt św. Wojciecha 29/A, 80-044 Gdańsk.
 2. Adres e-mail: kontakt@e-swiadectwa24.pl.
 3. Telefon: +48 789 102 722.
 4. Adres do wysłania reklamacji: kontakt@e-sprzedawca24.pl.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAMÓWIENIA W SERWISIE

 1. Ceny usług widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za usługę.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Serwisie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybraną do kupienia usługę należy dodać do koszyka w Serwisie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Serwisie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.
 8. Po dokonaniu płatności oraz zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zapłaty poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 9. Kupujący może zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 10. Sprzedawca zastrzega możliwość żądania od Użytkownika informacji dodatkowych, nieujarzmionych w Formularzu Zamówienia, oraz prosi o przedstawienie skanów bądź oryginałów określonych dokumentów, które zgodnie z Ustawą lub aktami wykonawczymi opartymi na tej Ustawie, albo na podstawie oceny Osoby upoważnionej, okażą się konieczne do wydania Certyfikatu charakterystyki energetycznej. W przypadku, gdy przekazane dane czy dokumenty nadal okażą się niewystarczające dla wydania Certyfikatu, Sprzedawca ma prawo do wielokrotnego zgłaszania takiego żądania. Certyfikat zostanie wydany tylko wtedy, gdy Użytkownik dostarczy w odpowiedni sposób wymagane informacje lub dokumenty. Jeśli Użytkownik nie będzie w stanie dostarczyć niezbędnych danych czy dokumentów, zamówienie będzie unieważnione, a kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu zwrócona w całości.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
  3. Przelewy24
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Kupujący dokonując zakupów w Serwisie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Jeśli regulacje Ustawy dopuszczają przekazanie Certyfikatu charakterystyki energetycznej w postaci dokumentu elektronicznego, to główną i standardową metodą dostarczenia tego Certyfikatu Kupującemu będzie wysyłka w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 2. Dostarczenie dokumentu w formie elektronicznej jest bezpłatne i odbędzie się bezzwłocznie po jego opracowaniu i przekazaniu do e-swiadectwa24.pl przez Osobę upoważnioną.
 3. Każdy wygenerowany certyfikat charakterystyki energetycznej zostanie wprowadzony do centralnej bazy charakterystyki energetycznej budynków.
 4. Wysłanie Certyfikatu charakterystyki energetycznej w wersji drukowanej jest płatne. Opłata manipulacyjna związana z przygotowaniem i wysłaniem Certyfikatu w postaci papierowej nie jest wliczona w cenę podaną na stronie Serwisu w opisie Usługi i zostanie przedstawiona w trakcie składania Zamówienia. Kupujący ma obowiązek opłacenia tej opłaty razem z ceną Usługi zgodnie z § 5.
 5. Dostarczenie Certyfikatu charakterystyki energetycznej w formie papierowej odbywa się tylko na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Wysyłka Certyfikatu charakterystyki energetycznej w wersji drukowanej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie wskazanym podczas składania zamówienia, liczonym od dnia przygotowania dokumentu i wysłania jego wersji elektronicznej. Czas dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależy od wyboru Kupującego co do sposobu dostawy i jest określony przez regulaminy poszczególnych przewoźników.
 7. Kupujący ma obowiązek odebrania Zamówienia.
 8. Towary zakupione w Serwisie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 9. Kupujący nie ma możliwości odebrać świadectwa osobiście.

§ 7 OPINIE W Serwisie INTERNETOWYM

 1. Klient Serwisu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych za pośrednictwem Serwisu. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionej usługi w Serwisie.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Serwisie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Serwisie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Serwisie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych usług w Serwisie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w sześciu godzin od momentu złożenia zamówienia
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 6 godzin od:
  1. złożenia przez Kupującego uprzywilejowanego zamówienia w Serwisie;
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji.
 6. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty częściowego wykonania usługi przez audytora w kwocie 200zł.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, stworzona według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w przypadku usług, jeśli przedsiębiorca wykonał częściową lub pełną usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po wykonaniu przez przedsiębiorcę będzie pozbawiony prawa odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, która została w części wykonana, zwrot środków zostanie pomniejszony o kwotę 200 zł.

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 5 i 6 Regulaminu:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Serwisu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Serwisie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Serwisie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Serwisie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Serwisie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Serwis;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Serwisie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ALMASSORA CERAMIKA
ul. TRAKT ŚW. WOJCIECHA 29/A, 80-044 GDAŃSK
adres e-mail: KONTAKT@E-SWIADECTWA24.PL

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

w Serwisie E-SWIADECTWA24.PL

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.